2017-01-24

Petycje 2017

 

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewidyw
any termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Rodzice uczniów uczęszczaj
ących do Samorząd
owej Szkoły Podstawowej w Górach

17.01.
2017

Petycja w sprawie pozostaw
ienia Samorząd
owej Szkoły Podstawo
wej w Górach

skan(pdf)

 

-

22.02.
2017

skan(pdf)

 

2.

Mieszkańcy wsi Węchadłów i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Węchadłwie

24.01.
2017

Petycja w sprawie utworzenia ośmioklaso
wej Szkoły Podstawo
wej w Węchadło
wie

skan(pdf)

 

-

22.02
.2017

skan(pdf)

 

3.

Rada Rodziców ZPO Sędowice, Rada Pedagog
iczna ZPO Sędowice

27.01.
2017

Petycja w sprawie pozostaw
ienia Samorządo
wego Przedszkola oraz Samorząd
owej Szkoły Podstawo
wej w Sędowi
cach

skan(pdf)

 

-

22.02.
2017

skan(pdf)

 

4.

Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

06.02.
2017

 Petycja o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Interneto
wej (lub w BIP) Gminy/
Miasta - Adresata

skan(pdf)

 

-

16.02.
2017r.

skan(pdf)

 

5.

Rodzice dzieci zamieszku
jących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadło
wie

24.05.
2017

Wniosek o zmianę zapisu w Uchwale

skan(pdf)

 

-

20.06.
2017r.

skan(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Petycja1_17_01_2017 3,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja2_24_01_2017 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja3_27_01_2017 4,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja4_06_02_2017 224,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja4_06_02_2017 333,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja1_2_3_22_02_2017 644,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja5_17_05_2017 247,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja5_17_05_2017 370,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się