2017-01-24

Petycje 2017

 

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewidyw
any termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Rodzice uczniów uczęszczaj
ących do Samorząd
owej Szkoły Podstawowej w Górach

17.01.
2017

Petycja w sprawie pozostaw
ienia Samorząd
owej Szkoły Podstawo
wej w Górach

skan(pdf)

 

-

22.02.
2017

skan(pdf)

 

2.

Mieszkańcy wsi Węchadłów i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Węchadłwie

24.01.
2017

Petycja w sprawie utworzenia ośmioklaso
wej Szkoły Podstawo
wej w Węchadło
wie

skan(pdf)

 

-

22.02
.2017

skan(pdf)

 

3.

Rada Rodziców ZPO Sędowice, Rada Pedagog
iczna ZPO Sędowice

27.01.
2017

Petycja w sprawie pozostaw
ienia Samorządo
wego Przedszkola oraz Samorząd
owej Szkoły Podstawo
wej w Sędowi
cach

skan(pdf)

 

-

22.02.
2017

skan(pdf)

 

4.

Szulc-Efekt
sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

06.02.
2017

 Petycja o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Interneto
wej (lub w BIP) Gminy/
Miasta - Adresata

skan(pdf)

 

-

16.02.
2017r.

skan(pdf)

 

5.

Rodzice dzieci zamieszku
jących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadło
wie

24.05.
2017

Wniosek o zmianę zapisu w Uchwale

skan(pdf)

 

-

20.06.
2017r.

skan(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Petycja1_17_01_2017 3,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja2_24_01_2017 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja3_27_01_2017 4,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja4_06_02_2017 224,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja4_06_02_2017 333,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja1_2_3_22_02_2017 644,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja5_17_05_2017 247,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja5_17_05_2017 370,78 KB (pdf) szczegóły pobierz