2018-01-16

Petycje 2018

 

   

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewi
dywany termin załatwie
nia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Rodzice dzieci zamieszku
jących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadło
wie

09.01.
2018

Wniosek o
nabów do klasy
pierwszej

skan(pdf)

 

-

27.03.2018
 

skan(pdf)

skan(pdf)
 

 

2.

Mieszkańcy wsi Sędowice

22.02.
2018
Wniosek o odbudowę mostu w Sędowicach od strony Niegosławic skan(pdf)     23.03.2018

skan(pdf)

Wycofana

3.

Mieszkańcy wsi Sędowice 19.03.
2018
Wniosek o wybudowa
nie mostu w Sędowicach od strony Niegosławic
skan(pdf)     27.03.2018

skan(pdf)

 

4.

Inicjatywa Dbajmy o komfort najmłod
szych - Zmieniajmy Gminy i
Szkoły na Lepsze 
20.09.
2018
Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji
RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.
1195 z dnia 2014.09.05)
w związku
z art 241
KPA
skan(pdf)   -  

 

 

5.

Mieszkańcy 23.10.
2018
Petycja w sprawie montażu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 519 w Michałowie skan(pdf)   -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Załączniki

  Petycja1_09_01_2018.PDF 377,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja2_22_02_2018.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja1_09_01_2018.PDF 129,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLVI/296/2018.PDF 459,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wycofanie - Petycja...2_02_2018.PDF 102,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja3_27_03_2018.PDF 597,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja3_19_03_2018.pdf 2,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja4_20_09_2018.pdf 392,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja5_23_10_2018.pdf.PDF 110,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się