2019-03-25

Petycje 2019

 

   

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewi
dywany termin załatwie
nia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Michał Klamiński
Radny Rady Gminy Michałów

21.03.
2019

Dot. kwoty 59419.00 zł przyznanej Gminie Michałów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

skan (.pdf)

 

-

26.03.2019

skan (.pdf)
 

 

2. Mieszkańcy Michałowa 03.07.
2019
Stop biogazowni w Michałowie skan
(.pdf)
         
3. Katarzyna Kudła 27.06.
2019
Dot. utwardzenia drogi gruntowej, montażu oświetlenia, rozwiązania problemu nieodbierania odpadów komunalnych skan
(.pdf)
         
5. Iwona Marek Hanak 25.07.2019 Utwardzenie drogi gruntowej skan (.pdf)          
6. Marcin Chabiński 11.07.2019 Utwardzenie drogi gruntowej skan
.(pdf)
         
7. Maria i Piotr Wyczyńscy 5.08.2019 Utwardzenie drogi gruntowej skan
.(pdf)
         

   

Załączniki

  Petycja1_21_03_2019.PDF 174,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odp_Petycja1_21_03_2019.PDF 115,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja2_03_07_2019.PDF 3,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja4_27_06_2019.pdf 798,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja5_26_07_2019.pdf 490,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja6_5_08_2019.PDF 137,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja6_11_07_2019.PDF 244,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się