2020-04-02

Petycje 2020

 

   

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewi
dywany termin załatwie
nia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Forum Gospodarcze

27.03.
2020

Dot. podjęcia działań ze strony władz centralnych jak i lokalnych, których głównym celem będzie pomoc wszystkim przedsiębiorcom i pracownikom w związku z zaistniałym stanem epidemicznym

skan (.pdf)

 

 

25.05.2020

skan(.pdf)
 

 

2. Koalicja Polska Wolna od 5G 25.03.
2020
Stop zagrożeniu zdrowiu i życia skan
(.pdf)
    14.05.2020 skan(.pdf)  
3. Renata Sutor 06.04.
2020
wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej" skan
(.pdf)
    14.05.2020 skan(.pdf)  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  

Załączniki

  Petycja1_24_03_2020.PDF 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja2_25_03_2020.PDF 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja3_06_04_2020.PDF 325,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp_Petycja2_25_03_2020.PDF 552,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp_Petycja3_06_04_2020.PDF 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odp-Petycja1_24_03_2020.PDF 206,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się