2018-12-21

Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Michałów


Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Michałów - 28 grudnia 2018 roku

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

    b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

    c) w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

    d) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i  doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów na rok 2019;

    e) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

    f) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego  z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

    g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

    h) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i innych ośrodkach wsparcia;

    i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

    j) w sprawie Statutu Gminy Michałów;

    k) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Załączniki

  Projekt pkt 9f.pdf 446,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9e.pdf 455,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9d.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9h.pdf 447 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9g.pdf 614,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9i.pdf 612,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9k.pdf 376,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9j.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9c.PDF 131,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9a.PDF 516,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9b.PDF 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się