2018-10-10

Projekty uchwał na LII sesję Rady Gminy Michałów


Projekty uchwał na LII sesję Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku

 

16. Rozpatrzenie projektów uchwał:a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2014-2020 ";
e) w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach;
f) w sprawie Statutu Gminy Michałów;
g) w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego.

Załączniki

  Projekt pkt 16b.PDF 120,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 16d.PDF 266,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 16a.PDF 547,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 16g.PDF 115,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 16e.PDF 667,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 16f.PDF 5,84 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się