2018-01-22

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku

 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 r.

b)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c)  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;

e) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów;

f) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego;

j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego;

k)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pińczowskiego;

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu Klastra Energetycznego.

Załączniki

  Projekt pkt 14c - GPPIRPA.pdf 465,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14e - o...zedszkola.pdf 271,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14d - GPPN.pdf 432,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14f - U...Regulamin.pdf 212,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14g - w...tacyjnym .pdf 291,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14i - u...ztwa 2018.pdf 259,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14j - u...ztwa 2018.pdf 262,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14k - u...ania 2018.pdf 260,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14l - u...rgetyczny.pdf 263,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14h - u...cze 2018.pdf 573,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się