2018-02-23

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku

 

13.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody nu wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
b)    w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018 ";
c)    w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
d)    w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Michałów;
e)    w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;
f)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy Michałów;
g)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Michałów, stanowiących własność Gminy Michałów;
h)    w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
i)    w sprawie szczegół'owych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
j)   w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązwania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
l) w sprerwie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
ł) w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Załączniki

  Projekt pkt 13a.PDF 115,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13g.PDF 314,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13e.PDF 332,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13f.PDF 280,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13d.PDF 940,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13i.PDF 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13ł.PDF 573,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13b.PDF 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13c.PDF 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13h.PDF 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13j.PDF 321,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13k.PDF 296,68 KB (pdf) szczegóły pobierz