2018-02-23

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku

 

13.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie wyrażenia zgody nu wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
b)    w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018 ";
c)    w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
d)    w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Michałów;
e)    w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;
f)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłowice niezbędnej do realizacji zadań własnych Gminy Michałów;
g)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Michałów, stanowiących własność Gminy Michałów;
h)    w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
i)    w sprawie szczegół'owych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;
j)   w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązwania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
l) w sprerwie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
ł) w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Załączniki

  Projekt pkt 13a.PDF 115,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13g.PDF 314,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13e.PDF 332,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13f.PDF 280,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13d.PDF 940,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13i.PDF 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13ł.PDF 573,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13b.PDF 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13c.PDF 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13h.PDF 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13j.PDF 321,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 13k.PDF 296,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się