Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-03-23  
Data publikacji do
2018-04-30  

 

Michałów, 23.03.2018 r.

IKm.271.ZP 1.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – numer sprawy IKm.ZP.1.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Nazwa zadania:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”

 

Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW; 28-411 Michałów, Michałów 115

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.


W terminie wskazanym na składanie ofert w przetargu tj. 23.03.2018 r. do godz.10:00 do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2018 r. o godz. 10.30.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  350 000,00 zł.

 

Oferty złożyli:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

26-052 Nowiny,

ul. Zakładowa 17

337 135,56 zł

29.06.2018 r.

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

2

TRAKT S.A.

26-065 Piekoszówk/Kielc

Górki Szczukowskie 1

383 988,05 zł

29.06.2018 r.

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

 

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.

25-116 Kielce,

ul. Ściegiennego 268 a

 

 

 

349 812,49 zł

 

 

 

29.06.2018 r.

 

 

 

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

 

 

 

4

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów,

ul. Głowackiego 93

 

 

321 421,14 zł

 

 

29.06.2018 r.

 

 

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru