Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-03-23  
Data publikacji do
2018-05-01  

 

Michałów, 23.03.2018 r.

IKm.271.ZP 1.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – numer sprawy IKm.ZP.1.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Nazwa zadania:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”

 

Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW; 28-411 Michałów, Michałów 115

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.


W terminie wskazanym na składanie ofert w przetargu tj. 23.03.2018 r. do godz.10:00 do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2018 r. o godz. 10.30.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  350 000,00 zł.

 

Oferty złożyli:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

1

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

26-052 Nowiny,

ul. Zakładowa 17

337 135,56 zł

29.06.2018 r.

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

2

TRAKT S.A.

26-065 Piekoszówk/Kielc

Górki Szczukowskie 1

383 988,05 zł

29.06.2018 r.

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

 

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.

25-116 Kielce,

ul. Ściegiennego 268 a

 

 

 

349 812,49 zł

 

 

 

29.06.2018 r.

 

 

 

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

 

 

 

4

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów,

ul. Głowackiego 93

 

 

321 421,14 zł

 

 

29.06.2018 r.

 

 

60 m-cy

Termin płatności do 30 dni od daty ich  otrzy-mania przez  Zamawia-jącego wraz z bezuster-kowym protokołem końcowym odbioru

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się