2019-06-07

Wybory ławników 2020 – 2023

 

UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019 R.


 

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r.

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie dokonania przez Radę Gminy Michałów wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pińczowie informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, żeławnikiem może być wybrany ten, kto:

            1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

            2)    jest nieskazitelnego charakteru;

            3)    ukończył 30 lat;

            4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

            5)    nie przekroczył 70 lat;

            6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

            7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Ławnikami nie mogą być:

            1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

            2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

            3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

            4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

            5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

            6)    duchowni;

            7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

            8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

            9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

                  1)  prezesi właściwych sądów;

            2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

                  3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do którejdołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

            1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

            2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

            3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

            4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

            5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również - aktualnyodpis z Krajowego Rejestru Sądowego alboodpis lubzaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywatelidołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu

Zgodnie z art. 162 § 7 usp - Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp - Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp - Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Sekretariat Urzędu Gminy w Michałowie w godzinach pracy.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 41 356 52 43 (wew. 40) lub 41 356 52 44.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

      1)  Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

      2)  Link do strony znajduje się również na BIP Gminy, www. bip.michalow.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2019 r.

 

Wyboru ławnika Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Załączniki

  KARTA ZGŁOSZENIA K... ŁAWNIKA.pdf 176,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się