Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki wyborów samorządowych 2018
Wyniki wyborów samorządowych 2018
23.10.2018 więcej
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Michałów
19.10.2018 więcej
POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Kielcach II
POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Kielcach II
03.10.2018 więcej
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
02.10.2018 więcej
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach II
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach II
28.09.2018 więcej
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
27.09.2018 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25
września 2018 r. W dniu 27.09.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Urzędu Gminy w Michałowie odbędzie się losowanie, o którym
mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej
wymienionych komisjach wyborczych:
26.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR O.48.2018
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
24.09.2018 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz
uchwały Rady Gminy Michałów Nr XLVI/300/2018 z dnia 27 marca
2018 r. w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych Wójt Gminy Michałów podaje do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i
możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.:
20.09.2018 więcej
INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o składzie Komisji,
jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu
rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta
gminy
13.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się