Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: „Wsparcie funkcjonalności obszarów
wiejskich poprzez zwiększenie potencjału
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”
16.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup opału drzewnego ( pellet ) wraz z dostawą do jednostek
organizacyjnych Gminy Michałów
11.09.2019 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy: Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń
grzewczych c.o. znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w
Michałowie oraz w budynkach usługowo - mieszkalnych w Górach
i Sędowicach w sezonie 2019/2020).
10.09.2019 więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30
000,00 euro z dnia 27.07.2019 r.
04.09.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Michałów
08.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy Michałów
30.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Pompa głębinowa -ujęcie wody w Zagajowie
29.07.2019 więcej
20.05.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Michałów
10.05.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych
na terenie Gminy Michałów.
07.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się