Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik zapytania ofertowego
Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o.
znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w
18.09.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Zakup opału drzewnego ( pellet) wraz z dostawą do jednostek
organizacyjnych Gminy Michałów
18.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup opału drzewnego ( pellet ) wraz z dostawą do jednostek
organizacyjnych Gminy Michałów
05.09.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o.
znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz w
budynkach usługowo-mieszkalnych w Górach i Sędowicach w
sezonie grzewczym 2018/2019
03.09.2018 więcej
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karolowie
17.08.2018 więcej
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie przepustu
pod drogą oraz wykonanie rowu odwadniającego pas drogowy"
17.08.2018 więcej
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Koszenie poboczy przy drogach gminnych w Gminie Michałów.
17.08.2018 więcej
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zakup używanych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych
17.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karolowie
13.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie przepustu
pod drogą oraz wykonanie rowu odwadniającego pas drogowy
12.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się