Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
parkingu w Górach
04.10.2019 więcej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Michalów zaprasza do składania ofert na „Opracowanie
kontrraportu do raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o
mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Michałów” na działce
nr 561 w Michałowie, gmina Michałów, powiat pińczowski, woj.
Świętokrzyskie”.
04.10.2019 więcej
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dot.: zapytania ofertowego na realizacje zadania: „Wsparcie
funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie
potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”
25.09.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na : „ Obsługa i eksploatacja
kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. znajdujących się w
budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz w budynkach
usługowo-mieszkalnych w Górach i Sędowicach w sezonie
2019/2020”
25.09.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na : „ Zakup opału drzewnego (
pellet) wraz z dostawą do jednostek organizacyjnych Gminy
Michałów”
25.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa
parkingu w Górach
20.09.2019 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: „Wsparcie funkcjonalności obszarów
wiejskich poprzez zwiększenie potencjału
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”
16.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup opału drzewnego ( pellet ) wraz z dostawą do jednostek
organizacyjnych Gminy Michałów
11.09.2019 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy: Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń
grzewczych c.o. znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w
Michałowie oraz w budynkach usługowo - mieszkalnych w Górach
i Sędowicach w sezonie 2019/2020).
10.09.2019 więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości
szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30
000,00 euro z dnia 27.07.2019 r.
04.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się