2019-07-29

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

na zadanie pn.:

 

 


Pompa głębinowa -ujęcie wody w Zagajowie.

 

 


 

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06;  REGON 291010317

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest dostawa nowej pompy głębinowej wraz z płaszczem chłodzącymdo Urzędu Gminy w Michałowie.

 

Na zakres rzeczowy zamówienia składa się dostawa:

·         nowej pompy głębinowej GDC.2.03 z silnikiem 8" o mocy 55 kW.

·         płaszcza chłodzącego na silnik do pompy GDC.2.03 z silnikiem SMV-8, 55 kW.

 

Zamawiający dopuszcza dostawę pomp zamiennych spełniających następujące parametry.

·       min. wydajność 160m3/h

·       wysokość podnoszenia ok. 100m

 

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 10.10.2019r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

·         opatrzona pieczątką firmową,

·         posiadać datę sporządzenia,

·         zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

·         podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.  Sposób obliczenia ceny oferty

1     Cenę należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

2.    Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie całego zamówienia, obejmując wszystkie nakłady na jego realizację, a w szczególności: koszt zakupu pompy głębinowej z płaszczem chłodzącym wraz z dostawą.

3.    Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

4.  Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

·         faksu na nr: (41) 35 65 244,

·         poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie 28-411 Michałów 115

 

Termin składania ofert:  do dnia 06 sierpnia 2019r. do godziny 1530

 

1. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

VI. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Jarosław Szałapski pod numerem telefonu:

Tel.: (41) 35 65 243 kom. 605-84-57-93

 

IX. Załączniki

·         Wzór formularza ofertowego;

 

 

Załączniki

  FORMULARZ OFERTOWY.pdf 121,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe.pdf 92,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się