2019-07-30

Zapytanie ofertowe

 

Michałów, dn. 30-07-2019 r

GKH. 623.2.2019

 

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Przewidywana ilość to 2532 wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których należy dokonać odbioru odpadów azbestowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz  i szacowane ilości mogą ulec zmianie.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 21.10.2019 r.

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych
i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

4.  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 21.10.2019 r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:

1.            wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

2.            parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

3.                  załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2018 r. poz. 992).

4.            kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie
o gotowości przyjęcia odpadów azbestowych przez składowisko.

5.            Oferta wraz z załącznikami oraz  dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na realizację programu usuwania materiałówzawierającychazbest z terenu Gminy Michałów”.

6.            Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału  bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

7.                  Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

-poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie :
28-411 Michałów 115

Termin składania ofert:do dnia 07-08-2019 r do godz. 10.30


VI. Kryterium oceny ofert

1.  Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.

2.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana
w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.  Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  za pośrednictwem  strony internetowej znajdującej  się pod adresem: www.michalow.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Purtak pod numerem telefonu (41) 35 65 243

 

VIII. Dodatkowe informacje

1.  Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail:michalow@op.pl;
  • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
    w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia    niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

3.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.michalow.bip.gov.pl

IX. Załączniki

- wzór formularza ofertowego

- projekt umowy

 

Załączniki

  FORMULARZ OFERTOWY.pdf 216,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROJEKT UMOWY.pdf 168,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się